Εκτύπωση

 

 

Αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας είναι η δημιουργία συγκεκριμένης μεθοδολογίας -εργαλείων αξιολόγησης και εγχειριδίου τεκμηριωμένης τεχνογνωσίας για μελλοντική εφαρμογή και αναπαραγωγή. Το εγχειρίδιο θα απευθύνεται σε στελέχη των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης αφορά στα στελέχη των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και θα προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών αξιολόγησης της ικανοποίησης από την ποιότητα των  παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Γενικότερα το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που θα διευκολύνει, θα επιταχύνει και θα «προτυποποιήσει», δράσεις και παρεμβάσεις στα Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο το έργο, έχοντας ως αντικείμενο την έρευνα, επιχειρεί να εφαρμόσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και να τυποποιήσει εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η ερευνητική υπόθεση του έργου αναφέρεται στην:

·    Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους χρήστες των υπηρεσιών ΠΦΥ

·    Διαμόρφωση των απαιτήσεων των χρηστών πελατών για το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ

·    Αποτύπωση του Ρόλου της Τοπικής Κοινωνίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών

·  Αποτύπωση της αναγκαιότητας για νέα μοντέλα διοίκησης και οργάνωσης μονάδων ΠΦΥ στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας 

                                                     

                                                        ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η Ικανοποίηση των Χρηστών από τις Υπηρεσίες Υγείας (1ο Παραδοτέο)

 

Δίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Τοπική Κοινωνία - Καλές Πρακτικές (2ο Παραδοτέο)

                                                      

 

Εμφανίσεις: 1165