Μεθοδολογία:

α) Πρωτογενείς έρευνες: i) ποιοτική σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μονάδες ΠΦΥ, ii) ποσοτική με συλλογή ερωτηματολογίων σε χρήστες υπηρεσιών ΠΦΥ.

β) Επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση στατιστικού πακέτου .

γ) Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων – διεθνείς συγκρίσεις – κ.λπ.

δ) Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) και πανεπιστήμια (Μetropolitan Leeds University) του εξωτερικού σε expert panels για την τελική εκπόνηση και αξιολόγηση της μεθοδολογίας

          Ανάλυση Μεθοδολογίας:

methodology

Εμφανίσεις: 1010